ارتبـــاط بـــا مـــا

تهــــران، خيابان کارگر شمالی، نبش خيابان
دهــــم، سـاختمــان اميــــــــر، واحـــــد 503

021 - 81 49 01 88 / 67 49 01 88

شيـــــراز، ميـــــدان ارم بـــه ســمت ميـــــدان
دانشـجـو، كـوچـه 3، سـمت چــپ، پـلاک 54

071 - 34 80 26 36 / 24 80 26 36

فـارس، بیــضــــــــــــــا، دشـــت ملـوسـجـــــان، پـــرورش مــــــــاهـــی خـــاویاری ملـــوسجـــان

0 9 1 7 1 0 9 5 3 8 5