دربـــــاره مـــــــــا

شرکت پـــــرورش ماهـــــی ملوسجان در سال 1376 در شهـــرستان سپیــــدان، منطقه‌ی بیــــضا (دشت ملوسجان) تأسیس شد. پرورش ماهـــــی ملوسجان، بزرگتــرین مزرعه پرورش ماهیان خاویــاری در مناطق غیــرساحلی کشور است که با پیشرفتــه‌ترین تکنولوژی روز سالانـــه 120 تن گوشت و 3 تن خاویار را به بازار عرضــــه می کند. این مزرعه در منطقه‌های به فاصله حدوداً 40 کیلومتری از شیراز و 20 کیلومتری از بیضا در محیطی بکر و خوش آب و هوا واقع شده است که خود تضمین دهنده این است که ماهیان خاویاری ما در شرایط بهینه پرورش می‌یابند. ما از آخرین فناوری و بهترین شیوه ها برای اطمینان از سلامت و تندرستی ماهیان خود و در عین حال محافظت از محیط زیست استفاده می کنیم. تعهد ما به شیوه‌های کشاورزی پایدار به این معنی است که ما سهم خود را برای حفظ دنیای طبیعی برای نسل‌های آینده انجام می دهیم. ما به محصول خود افتخار می‌کنیم و مطمئن هستیم که طعم و کیفیت ماهیان خاویاری و خاویار ما را دوست خواهید داشت.

چـــرا ملوسجـــان؟

ملوسجــان با 9550 متــــــــرمکعـــــب فضــــــــــــای
تولیـــــــــــد، سالانــــــــه 120 تـــن گوشت و 3 تــــن
خاویار را به بازار عرضــــه می کند.

گونـــــــه‌هــــای ماهــــــی ملوسجــــــــــان